Bransjeløsninger for olje og oljeservice

Proplan har lang erfaring som leverandør av bransjeløsninger for olje- og oljeserviceindustrien. I tillegg til våre standardsystemer innen ERP, HR og Lønn har vi også mer tilpassede løsninger for bransjen. Proplan Time er et timeføringssystem som som tilfredsstiller særbehovene i oljenæringen.

Proplan Time - Timeregistrering for olje og oljeservice

Proplan Time benyttes av mange bedrifter i denne bransjen da systemet løser en typiske bransjeutfordringer knyttet til f.eks timeregistrering mot prosjekt og ulike kostsentre, overtidsrapportering og håndtering av ulike typer ansatte og arbeidsavtaler. Selskapene som benytter Proplan Time varierer i størrelse – fra mindre leverandører av tjenester og produkter, til større konsern og oljeselskap.

Utfordringer for bedrifter innenfor olje- og oljeservice

Timeregistrering mot prosjekt og ulike kostsentre er viktig for rapportering og økonomisk oppfølging av prosjekter.

I denne bransjen finnes en blanding av ulike arbeidsavtaler, som:

 • Administrasjon og onshore-ansatte med fastlønn, flexi- og overtid eller timelønn.
 • Offshore-ansatte
 • Offshore-ansatte som periodevis jobber onshore.
 • Onshore-ansatte som periodevis jobber offshore.
 • Innleide ressurser.

Dette medfører mye arbeid mht. innsamling, beregning og kontroll for å få generert korrekt lønn effektivt. Enkelte bedrifter har også landbasert verksted og service og ønsker kontroll over timeforbruk mot ulike objekter som produseres eller det utføres service på.

Utfordringer relatert til timeprosesser:

 • Manuelle og tidkrevende registrerings- og godkjenningsprosesser.
 • Mange ulike lønnsarter å forholde seg til.
 • Manglende oversikt over timeforbruk mot årstimeverk. (Dette  kan medføre store kostnader for de selskapene som betaler overtid for alle timer som overstiger årstimeverket.)
 • Manglende oversikt på om overtidsarbeidet er i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Mangelfulle og lite oppdaterte prosjektoversikter og prosjektregnskap.
 • Manglende kontroll på timeforbruk på innleid arbeidskraft, samt på inngående fakturaer fra underleverandører av tjenester.
 • Enkelte selskap har verksted og produksjon, og behov for timefangst mot prosjekt og/eller produksjons- og vedlikeholdsordre.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan

 • Effektiv timeregistrering på mobil og web – enten man er onshore, offshore, hjemme eller på reise.
 • Tilgangsstyring på registreringsalternativer som aktiviteter, kostsenter og timearter gir god input. Den ansatte får tilgang til registreringsalternativer basert på sin lønnsavtale.
 • Mulighet for automatisk beregning av avtalefestede tillegg, og ulike kompensasjonsordninger.
 • Beregning av avspasering basert på overtid eller offshoredager.
 • Automatisk beregning av hjemmevaktkompensasjon for landansatte.
 • Effektive godkjenningsprosesser både for avdelingsledere, prosjektledere og administrasjon, samt mulighet for å delegerer.
 • Systemtilpasning for deres bedriftsspesifikke ordninger.

Integrasjon med økonomi- og lønnssystem

De fleste selskaper ønsker en overføring av timer til lønnssystemet. I tillegg er det mange som ønsker timedata overført til økonomi. Proplan lar seg integrere 2-veis med en rekke lønns- og ERP systemer slik at man kan dekke behov som f.eks.:

 • Overføring av timer med kalkulatoriske kostnader til økonomisystemet for et raskere og mer korrekt prosjektregnskap.
 • Overføring av timer til økonomisystemet for kostnadsfordeling ved bruk av personell fra andre avdelinger.
 • Generering av betalingssertifikat for tjenester utført av underleverandører.
 • Overføring av ordreunderlag til fakturering.
 • Overføring av lønnsgrunnlag og fravær til lønnssystem.

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

 • Løpende oppdaterte prosjektrapporter.
 • Sysselsettingsrapport som gir løpende oversikt over timeforbruk mot budsjettert årstimeverk.
 • AML overtidsrapport for både offshore og onshore ansatte viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
 • Rapport over timeforbruk på innleide ressurser for utstedelse av betalingssertifikat mot leverandørene.
 • Fraværs- og sykefraværsstatistikk til HR.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Se priser

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser