PROSESSTYRINGSMODUL

Prosesstyringsmodulen er en tilleggsmodul til Proplan Tiltak som er utviklet i samarbeid mellom Proplan og styringsgruppen

Med Prosesstyringsmodulen får du:

 • Bedre kvalitet på attføringsløpet.
 • Lik kvalitet i hele organisasjonen og mer effektive arbeidsprosesser.
 • Tilrettelegge for raskere opplæring og lavere brukerterskel.
 • Oversikt og kontroll av hvilke ansatte som er à jour med sine oppgaver til enhver tid.
 • Bedre innsamling av eQuass og Benchmarking måleparametre ved at dette legges inn som obligatoriske deloppgaver.
 • Mer fornøyde medarbeidere. Bedre kontroll på arbeidsdagen og mindre stress på de ansatte.

Hvordan fungerer modulen?

Prosesstyringen tar utgangspunkt i bruk av oppgaver og deloppgaver. En oppgave kan være knyttet til en eller flere tiltakstyper. Deloppgavene kan knyttes mot et skjermbilde, en dokumentmal eller en rapport. Genereringen av de fleste oppgaver skjer med utgangspunkt i registrering av tiltak på en deltaker.

For deloppgaver kan man spesifisere fristen for når deloppgaven skal være utført. Frister for gjennomføringen av oppgaver vil være med utgangspunkt i en dato på tiltaket, for eksempel startdato eller sluttdato. Det vil være antall dager før eller etter startdato eller sluttdato på tiltaket.

Når en medarbeider logger seg på systemet skal man komme inn i ett skjermbilde kalt Forsiden. Her finner den enkelte medarbeider sine daglige oppgaver knyttet til oppfølgingen av sine deltakere. På en enkel måte skal oppgavene føre medarbeideren til skjermbilder, dokumenter eller rapporter som er knyttet til ulike faser i tiltaksgjennomføringen.

Ved hjelp av forhåndsdefinerte oppgaver knyttet til tiltaksløpet, vil man på en bedre måte sikre at oppfølgingen av deltakerne både blir utført til riktig tid og at den enkelte medarbeider kan planlegge oppfølgingen på en best mulig måte.

Systemet genererer oppgavene.

Det vil være ulike oppgaver som knyttes til ulike tiltakstyper og faser i tiltaket. Hver oppgave vil brytes ned i ulike deloppgaver. Oppgavene kan genereres automatisk av systemet eller det kan være oppgaver som den enkelte medarbeider selv kan opprette.

Eksempler på oppgaver er:

 • Registrering ny deltaker
 • Tiltaksoppfølging
 • Handlingsplanlegging
 • Registrere CV
 • Gjennomføre oppfølgingssamtaler
 • Underveisrapportering
 • Sluttrapportering

Rapportering

Bedriften får bedre oversikt over oppfølgingen i bedriften og kan rapportere på:

 • Utførte oppgaver gruppert på medarbeider brutt ned på deloppgaver.
 • Utførte oppgaver og ikke utførte oppgaver i forhold til frist.
 • Rapportering på oppgave knyttet mot innsøkergruppe (NAV).

Gevinster

Med prosesstyring vil dere:

 • Kvalitetssikre oppfølging av deltakere og ansatte.
 • Redusere tidsbruk gjennom definerte oppgaver.
 • Gi raskere tilgang til oppgaver/huskeliste.
 • Gi styrt bruk av skjermbilder og maler.
 • Unngå å glemme oppgaver – oppgavene blir styrt av systemet.
 • Få muligheter for felles bruk av systemet i bransjen.
 • Generere rapporter og statistikker over oppgaver. Både ikke utførte og utførte oppgaver
  sammenlignet med frister for gjennomføring.

Prosesstyringsmodulen ga oss trygghet for at oppgavene ble utført riktig, og vi sparte mye tid og ressurser på enklere opplæring og mindre feil.

Trine BroxIDEA Kompetanse

Vi er avhengige av å ha et system som prosesstyringsmodulen som dokumenterer arbeidet og muliggjør kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Grethe ElveboTromsprodukt

Ved å bruke Proplan Tiltak har vi kvalitet i alle ledd. Det er et svært godt oppfølgingsverktøy som gir oss helhetlig kvalitetssikring og kontroll.

Ove JensenDelecto AS

Vi kan raskt identifisere resultatendringer og igjen dykke inn i tallene for å finne sammenheng. Systemet gir god oversikt og kontroll som gir meg og ledelsen godt grunnlag for videre arbeid

Geir NilsenDeltagruppen AS

Proplan Tiltak er mitt viktigste verktøy i det daglige arbeid som attføringsleder. Vi kan ta ut mange ulike oversikter som vi bruker i kvalitetssikringen av leveransene våre.

Grete KristiansenDurapart AS

Proplan Tiltak er tilpasset våre behov, og vi unngår dermed å ha et system hvor vi ikke får utnyttet alle funksjoner som finnes. Vi i Aski er svært fornøyd med Proplan Tiltak og kan anbefale det vider...

Rigmor EikeAski AS

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss