Lesetid: 3 minutter

Alt du trenger å vite om elektronisk føring av mannskapslister

Fra og med 1. juli ble det nye kravet om mannskapslister i byggherreforskriften gjeldende. Dette kravet omfatter elektronisk føring av oversiktslister på byggeplassen. Det betyr at en rekke bedrifter nå må legge om dagens rutiner for å kunne etterkomme disse kravene.

Hvorfor kommer denne endringen?

Regjeringen begrunner lovendringen med at dette er et ledd i en pågående kamp mot arbeidslivskriminalitet. De forventer at kravet om elektronisk føring av oversiktslister skal hindre sosial dumping, samt øke kontroll og seriøsiteten i bygge bransjen. Kvaliteten på listene blir bedre, og man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige.

Det er i dag stor variasjon på hvor god kontroll byggherre har på sin byggeplass. Med lovendringen vil de sentrale aktørene på byggeplassen, og tilsynsmyndighetene, raskt kunne skaffe seg oversikt over hvem som jobber hvor på bygge- eller anleggsplassen.

Hva betyr dette for deg?

Fra 1. juli ble det krav om at mannskapslister føres elektronisk. De som per dags dato ikke har elektroniske mannskapslister må gjøre endringer i sine interne rutiner. De elektroniske oversiktslistene skal være lett tilgjengelige og skal på oppfordring kunne vises frem for arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndigheter. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Proplan Time har egen løsning for mannskapslister.

Hvem er eletroniske mannskapslister obligatorisk for?

Byggherre er ansvarlig for at lovendringen om elektronisk mannskapslister gjennomføres på enhver arbeidsplass hvor det utføres bygg- eller anleggsarbeid.

Elektroniske mannskapslister er obligatorisk for alle aktører som er underlagt byggherreforskriften. Det betyr at byggherre på bygg- eller anleggsplassen er ansvarlig for at dette gjennomføres etter forskriftene. Permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid er ikke omfattet, for eksempel, privatpersoner som bygger hus, skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus.

Byggherreforskriften tillegger byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriftene blir gjennomført.

«Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant. Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.» Les mer om Byggherreforskriften her.

Arbeidstilsynet arbeider med kommentarer til Byggherreforskriften, men disse vil ikke foreligge ved ikrafttredelse av kravet.

Når skal vi registrere og hva skal registreres?

Som ledd i koordineringen skal det føres en elektronisk oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger;

  • navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere/ enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Merk at det i det opprinnelige høringsforslaget ble det definert at fødsel- og personnummer skulle registreres. Dette er ikke gjeldende lenger. Det er nå bestemt at det er HMS-kortnummeret som skal registreres.

Hvordan kan vi få dette på plass på en enkel måte?

En måte å gjøre dette på er via elektronisk registrering av HMS-kort på anleggsterminal. Men ved å bruke Proplan Mannskapsliste slipper du anleggsterminaler. Ved hjelp av egen mobil kan personer som skal inn på byggeplassen logge seg inn og ut med noen enkle tastetrykk. Dataene blir overført direkte til Proplan Time hvor man i sanntid får oversikten over alle som er på byggeplassen.

Hva er fordelene med Proplan Mannskapsliste?

Den store fordelen med dette systemet er at man slipper kostnader til kjøp og vedlikehold av anleggsterminaler, og du vil aldri komme i en situasjon hvor anleggsterminalen er ødelagt.

Hvis ønskelig kan man ha et nettbrett tilgjengelig for besøkende som har glemt sin mobiltelefon. Oversiktslister blir automatisk generert og tilfredsstiller kravene i byggherreforskriften.

Se vår introduksjonsvideo for Proplan Mannskapsliste.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.