Redegjørelse av åpenhetsloven i Proplan AS

For å tilfredsstille åpenhetslovens regler og retningslinjer har styret fokus på at selskapet skal drives forsvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger skal dermed gjennomføres løpende. Selskapets nettside skal oppdateres innen 30.06 hvert år og ellers ved betydelige endringer i selskapets risikovurderinger.

Siden 2021 har Proplan arbeidet aktivt med å fremme virksomhetens opprettholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og sikring av anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester, i henhold til de nye kravene fastsatt i åpenhetsloven. Målet vårt er å sikre at allmennheten får tilgang til informasjon angående virksomhetens håndtering av negative implikasjoner for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som resultat av dette, har styret i Proplan AS kommet opp med tiltak og retningslinjer som sørger for at de nye kravene fastsatt i åpenhetsloven blir fulgt.

De implementerte tiltakene og kravene er basert på etiske retningslinjer som tar sikte på å øke bevisstheten blant de ansatte om holdninger og verdigrunnlag knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter, samfunnsansvar, miljø og bærekraft. Planen adresserer også de ansattes ansvar og metoder for å aktivt bidra til kampen mot hvitvasking, korrupsjon og finansiering av terroraktiviteter.

For å sikre etterlevelse av formålet med åpenhetsloven, er retningslinjene strukturert i flere deler inkludert rekruttering og ansatte, samarbeidsbedrifter, leverandørkjeder og andre relevante områder. Første og andre kategori av retningslinjene omhandler rekruttering og ansatte, og har som formål å motvirke diskriminering og fremme likestilling. Denne kategorien er basert på formålsparagrafen i likestillingsloven. Vi legger stor vekt på å sikre betydelig oppmerksomhet rettet mot opprettholdelse av en solid kjønnsbalanse og unngå diskriminering basert på funksjonshemming, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn. Disse prinsippene er fundamentale i vår rekrutteringsprosess, og bidrar til å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Det er av stor betydning for oss å etablere reguleringer som sikrer at disse opprettholder menneskerettigheter, tar samfunnsansvar, ivaretar miljøet og overholder lover og forskrifter mot hvitvasking, korrupsjon og finansiering av terroraktiviteter.

For en grundigere gjennomgang av hvordan disse prinsippene blir opprettholdt, henvises det til retningslinjedokumentet på vår nettside. Her finner du detaljerte retningslinjer og prosedyrer som veileder oss i å sikre overholdelse av disse viktige prinsippene.

Dersom det skulle oppstå spørsmål relatert til Proplans arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt via våre nettsider. Vi setter stor pris på din forståelse og tålmodighet i denne prosessen.

 

Retningslinjer

Rekruttering og Ansatte

 Lik behandling og mangfold: I vår organisasjon tror vi på lik behandling og mangfold for alle ansatte og jobbsøkere. Vi forplikter oss til å behandle alle med rettferdighet og respekt, uavhengig av alder, kjønn, religion, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne eller andre beskyttede kjennetegn, i henhold til formålsparagrafen (§4) i likestillings- og diskrimineringsloven. Vi oppfordrer vår arbeidsstyrke til å omfavne mangfold og inkludering, og vi verdsetter ulike perspektiver og erfaringer.

Ansettelsesprosess: Vår rekrutterings- og utvelgelsesprosess er basert på objektive kriterier, og vi evaluerer alle kvalifiserte kandidater på en rettferdig måte. Diskriminering, enten direkte eller indirekte, under rekruttering er ikke akseptabelt.

Arbeidsmiljø: Vårt arbeidsmiljø er fritt for trakassering, mobbing eller diskriminering. Alle ansatte har rett til å arbeide i et trygt og inkluderende miljø, og vi tar rask og effektiv handling for å håndtere brudd på disse prinsippene.

Personvern: Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til alle ansatte og håndtere personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover og -regler.

Lønn og belønning: Vi ivaretar at lønn og belønninger er basert på objektive kriterier som ferdigheter, erfaring og prestasjoner. Vi diskriminerer ikke basert på kjønn, etnisitet eller andre beskyttede kjennetegn, og vi jobber for å unngå at eventuelle ulikheter skjer.

Håndtering av klager og brudd: Vi oppfordrer alle ansatte til å rapportere enhver form for diskriminering eller brudd på retningslinjene våre. Vi håndterer klager på en konfidensiell og rettferdig måte, og vi tar passende tiltak for å håndtere brudd og forebygge gjentakelse.

 

Leverandører og Samarbeidsbedrifter

 Menneskerettigheter: Vi har en sterk forpliktelse til å opprettholde menneskerettighetene i hele vår leverandørkjede og i samarbeid med andre bedrifter. Vi tar kraftig avstand fra enhver form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, slik som slaveri, tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og nektelse av rettigheter til organisering og kollektive forhandlinger.

Arbeidsvilkår: Våre leverandører og samarbeidspartnere må sikre anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Dette inkluderer konkurransedyktig lønn, rimelige arbeidstider, helse- og sikkerhetsstandarder, retten til å danne fagforeninger og delta i kollektive forhandlinger, samt beskyttelse mot diskriminering og trakassering.

Miljø: Vi oppmuntrer til bærekraftige praksiser og oppfordrer våre partnere til å ta ansvar for å redusere miljøpåvirkningen, minimere avfall, utslipp og ressursforbruk, samt overholde internasjonale miljøstandarder.

Barnearbeid: Vi er forpliktet til å forebygge barnearbeid i vår forsyningskjede og partnerskap. Våre partnere skal ikke skade barns utdanning, helse eller utvikling. Vi følger alle relevante lover og konvensjoner for å beskytte barns rettigheter.

Rapportering og ansvarliggjøring: Vi verdsetter åpenhet og ansvarlighet, og oppfordrer til rapportering av eventuelle brudd på etiske retningslinjer. Vi tar brudd alvorlig og vil ta nødvendige tiltak, inkludert avslutning av samarbeidet hvis det er nødvendig. Vi er åpne for dialog og samarbeid med interessenter for å forbedre våre praksiser og styrke vår forpliktelse til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

 

Korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering

 Korrupsjon: I Proplan følger vi alle lover og regler relatert til korrupsjon. Vi har en nulltoleransepolitikk når det gjelder korrupsjon og tar aktive tiltak for å forebygge det i alle aspekter av vår virksomhet. Vi mener sterkt at åpenhet spiller en sentral rolle i kampen mot korrupsjon, og vi jobber aktivt for å opprettholde dette i henhold til åpenhetsloven.

Hvitvasking: Proplan er dedikert til å forebygge hvitvasking av penger og fremme etiske forretningspraksiser gjennom et solid rammeverk. Vi prioriterer opplæring og bevissthet blant våre ansatte for å identifisere mistenkelige aktiviteter og opprettholde høye etiske standarder. Vår forpliktelse har som mål å bidra til stabiliteten og integriteten i det økonomiske systemet.

Finansiering av terrorvirksomhet: Proplan er forpliktet til å forhindre finansiering av terrorisme. Vårt team følger strenge retningslinjer og gir omfattende opplæring for å identifisere mistenkelig aktivitet. Ved mistanke om aktiviteter knyttet til finansiering av terror, samarbeider vi tett med relevante myndigheter og rapporterer slik aktivitet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Publisert: 23. mai 2023