PROPLAN TIME FOR INDUSTRIBEDRIFTER

Proplan har mange kunder som opererer innenfor industri/produksjon og som opplever Proplan Time som et velfungerende verktøy for timeregistrering. Selv om bedriftene varierer i størrelse og kompleksitet er det noen typiske utfordringer som går igjen og som Proplan Time løser enkelt.

Proplan Time - Timeregistrering for industribedrifter

Proplan Time benyttes av mange bedrifter i denne bransjen da systemet løser en typiske bransjeutfordringer knyttet til f.eks timeføring mot prosjekt og ulike kostsentre, overtidsrapportering og håndtering av ulike typer ansatte og arbeidsavtaler.

Typiske utfordringer for industribedrifter

 • Industribedrifter jobber ofte på flere måter. På den ene siden kan de være veldig prosjektorienterte – enten det dreier seg om produksjon for kunde eller egne produktutviklingsprosjekter. På den annen side vil det i selve produksjonen kanskje være fokus på tidsforbruk per maskin for å få et detaljert kostnadsbilde pr. produkt. Noen bedrifter utfører også utearbeid i forhold til service/installasjon hvor timer også skal belastes på ulike prosjekter. Timesystemet må kunne støtte opp om alle de ulike arbeidsprosessene.
 • Enkelte bedrifter har behov for tidsstempling i produksjonen for kontroll av oppmøte og tilstedetid.
 • Skepsis blant arbeidstakerne til elektronisk timeregistrering. En del arbeidstakere som ikke er datakyndige.
 • Skift -og vaktordninger med ulik kompensasjon innenfor og utenfor planlagt arbeidstid.
 • Kompleksitet i forhold til mange ulike arbeidsgrupper – funksjonærer, operatører, service, installasjon, innleide, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. Mange variabler når det gjelder lønnsarter, tillegg osv.
 • Høy arbeidsmengde hos administrasjonen knyttet til timeregistrering og lønnskjøring.
 • Overføring av data til lønns- og økonomisystem for videre bearbeiding.
 • I større industribedrifter er det gjerne en egen HR funksjon med sterkt fokus på sykefravær. De trenger gode rapporter for oppfølging.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan Time disse utfordringene?

 • Proplan Time er veldig konfigurerbart og settes opp for å tilpasse bedriftens arbeidsmåte. Dermed kan systemet tilfredsstille kravene til mange ulike arbeidsprosesser i forskjellige deler av virksomheten.
 • Web- og mobilregistrering i Proplan Time kan kombineres med tidsstempling hvis det er behov for det.
 • En av systemets største styrker er brukervennlighet. Våre kunder opplever at skepsisen blant de ansatte raskt forsvinner når de får prøvd systemet selv.
 • Systemet kan tilpasses de ulike rollene slik at den ansatte kun få anledning til å registrere det som er relevant for dem. (Lønnsarter, tillegg, prosjekter osv.)
 • Vesentlige tidsbesparelser for administrasjonen: Færre spørsmål fra de ansatte, eliminerer manuell punching, mindre tid på purring- og kontroll.
 • Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystem for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

 

Bransjespesifikke rapporter

 • Timeforbruk mot prosjekt og produktstrukturer i ulike dimensjoner.
 • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
 • Fraværsrapporter – inkludert fravær i forhold til planlagt arbeidstid.
 • Rådatarapporter til videre behandling og pivotering i excel.
 • Stemplingsrapporter – oversikt over inn- og utstemplinger.
 • Tidsforbruk per maskin/prosess for kostnadsberegning i ERP system.

Vi bruker Proplan Time både for å registrere timer per prosjekt og for tidslogging per enhet i produksjonen. Papirløst, enkelt og alltid korrekt.

Karen MicheletTomra Systems ASA

Jeg vil gjerne fremheve den lave brukerterskelen. En del av våre ansatte var skeptiske til registreringen via web, men dette har gått fint.

Kristin Solaas HaraldstadContiga AS

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser